فراخوان شماره 1

عنوان فرم
نام : *
نام خانوادگی : *
نوع ارتباط عضو هیات علمی با دانشگاه: رسمی پیمانی طرح نیروی انسانی
واحد سازمانی: دانشکده مرکز تحقیقاتی
نام و.احد سازمانی: *
در کدامیک از زمینه های زیر دارای تجربه کاری هستید؟

مولفه های اجتماعی سلامت همکاری های بین بخشی آموزش و توانمند سازی جامعه محور

توسعه پایدار آسیب های اجتماعی امور فرهنگی مرتبط با سلامت خیریه های سلامت و امور اوقاف

ارتباطات و رسانه های مرتبط با سلامت سازمان های مردم نهاد مشارکت های مردمی

سایر تجربیات کاری:

مایل به همکاری در کدامیک از زمینه های زیر هستید:
(ببرای اعلام آمادگی، داشتن تجربه کاری در آن زمینه ضرورت ندارد و می توانید بیش از یک گزینه را انتخاب نمایید)

مولفه های اجتماعی سلامت همکاری های بین بخشی آموزش و توانمند سازی جامعه محور

توسعه پایدار آسیب های اجتماعی امور فرهنگی مرتبط با سلامت

ارتباطات و رسانه های مرتبط با سلامت مشارکت های مردمی

سازمان های مردم نهاد خیریه های سلامت و امور اوقاف
سایر موارد همکاری با دبیرخانه را توضیح دهید:
به چه شکلی مایل به همکاری با دبیرخانه هستید:

ماموریت پاره وقت در دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان سیستان و بلوچستان (برای ساعات یا روزهایی در هفته، منوط به موافقت واحدهای مبداً و مقصد)

عضویت در کارگروه ها، شوراها یا برنامه ها به شکل موردی

کار داوطلبانه

شماره تلفن ثابت:
آدرس ایمیل:
شماره تلفن همراه:

معرفی

محتوای مرتبط